Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

A ving.hu weboldal (továbbiakban: a Weboldal) üzemeltetője a Városi Ingatlaniroda Kft. (a továbbiakban: Városi Ingatlaniroda) A Városi Ingatlaniroda ezúton tájékoztatja a weboldal felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználó) arról, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatokat milyen elvek alapján kezeljük, gyakorlatban milyen esetekben használjuk fel, illetve az érintettek milyen módjai és lehetőségei vannak az adataik elérésére és törlésére. Amennyiben a Weboldal a Felhasználótól bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések szerint járunk el.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A Városi Ingatlaniroda kizárólag csak olyan személyes adatokat kezel, melyeket a Felhasználó által korábban űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott. A Felhasználó hozzájárul a személyes adatinak megadásával, hogy a Városi Ingatlaniroda kezelje, illetve nyilvántartsa azokat. Az e-mail címének megadásával a Felhasználó engedélyezi, hogy részére a Városi Ingatlaniroda a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, tájékoztatókat küldjön.

A Városi Ingatlaniroda piackutatás és weboldal látogatottság mérésének céljából kezeli a Felhasználó által használt számítástechnikai eszköze, internetes böngészőprogramja és címe által automatikusan generálódó technikai adatokat. Ilyen adatok lehetnek: IP-cím, felhasználás időpontja, látogatott weboldalak, böngészőprogram, valamint cookie, ami a böngésző beazonosítását teszi lehetővé. Ezen adatok a statisztikai adatgyűjtést segítik, melyet Városi Ingatlaniroda csak azonosításra alkalmatlan formában használ fel. Ehhez a ving.hu felkeresésekor a Weboldal hozzájárulást kér a Felhasználótól.

A Városi Ingatlaniroda az adatkezelés során betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, úgy mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv), az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá a GDPR

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉT (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletét. (Magyar szövegű rendelet: LETÖLTÉS)

Látogatóinkra vonatkozó tájékoztatás

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének célja az, hogy a Városi Ingatlaniroda a szolgáltatásairól a Felhasználót tájékoztassa (személyes, írásos vagy elektronikus úton). A Városi Ingatlaniroda kizárólag a következő célok elérésének érdekében kezeli a Felhasználó személyes adatait:

A Városi Ingatlaniroda nem hoz létre felhasználói profilt, és nem tárolja a látogatók személyes adatait. A Városi Ingatlaniroda kezelése alatt álló weboldalon található űrlapok minden esetben csak olyan adatokat gyűjt be, pl. e-mail cím, amelyet a felhasználó konkrétan meghatározott cél elérése érdekében bocsájt rendelkezésünkre. Pl.: értesítés új ingatlanhirdetésekről. A felhasználóink minden esetben tájékoztatva vannak az általuk megadott adatok felhasználásáról és az adatok törlésének lehetőségéről.

A Felhasználó jogosult az adatai módosítására, változtatására illetve törlésére, amennyiben a törvény nem korlátozza azt. Joga van tájékozódni Városi Ingatlaniroda által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Felhasználó ezzel kapcsolatos kéréseit a Városi Ingatlanirodának terjesztheti elő az adatkezeles@ving.hu e-mail címen, telefonon vagy személyesen. A Városi Ingatlaniroda az adatmódosításra illetve –törlésre vonatkozó kérelmet legfeljebb 8 napon belül megteszi a szükséges lépéseket és végrehajtja az intézkedést. A Felhasználó a személyes adatok kezelésének megtiltása esetén néhány szolgáltatást nem, vagy csak korlátozott formában tud igénybe venni.

Elektronikus hírleveleket a Városi Ingatlaniroda csak azon Felhasználóinak küldi, akik ehhez előzetesen hozzájárultak. A Felhasználónak lehetősége van leiratkozni a hírlevélről, melyet a hírlevél alján található leiratkozás linkre kattintva tehet meg.

A Városi Ingatlaniroda megtesz minden biztonsági lépést annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok legmagasabb szintű védelme biztosítva legyen illetve, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.

A Weboldalon találhatóak olyan, nem Városi Ingatlaniroda által kezelt oldalakra irányító linkek, melyekre kattintva a Felhasználó elhagyja a Weboldalt. Ilyen esetben a Felhasználó adatainak kezelése azon oldal által történik. A Városi Ingatlaniroda nem felelős a más oldalak által gyűjtött adatok kezeléséért.

Megbízóinkra (Tulajdonosokra) vonatkozó tájékoztatás

A Városi Ingatlaniroda rendszerében található ingatlanok címadatait, paramétereit, fotóit és az ingatlanhoz tartozó tulajdonos adatait a Városi Ingatlanirodával szerződésben álló munkatársak megbízási szerződés, adatlap és fényképező segítségével személyesen rögzítik. A megbízó a megbízási szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a megbízásban szereplő ingatlan címadatait, fotóit és paramétereit, illetve a megbízó e-mail címét, telefonszámát és személyes adatait munkatársunk a Városi Ingatlaniroda rendszerében zárt adatbázisban kezelje és a megadott adatokat az ingatlan hirdetésére, a vevők felkutatására használja. Az adatok a Városi Ingatlaniroda rendszerében történő rögzítéséről, módosításáról és törléséről megbízót e- mailben tájékoztatja. Megbízó személyesen, vagy e-mailen kérheti munkatársunktól a megbízási szerződés felmondását és az adatok törlését. Az értékesítést követően, a megbízás teljesítésével és a munkadíj megfizetésével, az adatok véglegesen törlésre kerülnek rendszerünkből, ezzel egyidőben a megbízási szerződés és adatlap, illetve közvetítési nyilatkozat megsemmisítésre kerül. A teljesítéssel kapcsolatos vitás helyzet esetén, a probléma rendezéséig, a tulajdonos értesítése mellett, az adatok tárolásra kerülnek.

Munkatársainkra (ingatlanértékesítőinkre, ügyvédeinkre, hitelügyintézőinkre, energetikusainkra) vonatkozó tájékoztatás

A Városi Ingatlaniroda rendszerében található munkatársak egyedi azonosítóval és hozzáféréssel ellátott profillal rendelkeznek. Munkatársaink regisztrációjakor megadott adatok ill. a profilkép kifejezetten a munkatárs hozzájárulásával kerülnek a rendszerbe. Az adatokat a munkatárs a számára biztosított hozzáféréssel korlátozás nélkül elérheti. A munkatársak adatai a Városi Ingatlaniroda harmadik fél részére nem továbbítja. A munkatársak adatainak kezelésének célja a munkatárs ingatlanpiaci tevékenységének elősegítése és a Városi Ingatlaniroda által munkatárs részére biztosított szolgáltatás minőségének fenntartása.

A munkatárs bármikor kérheti adatai törlését, személyesen, e-mailben, vagy írásban, illetve az adatkezeles@ving.hu e-mail címen.

Érdeklődőkre vonatkozó tájékoztatás

Munkatársaink a Városi Ingatlaniroda oldalain és hirdetőpartnerein keresztül olyan érdeklődőkkel lépnek kapcsolatba akik a hirdetett ingatlan vásárlását, bérlését tűzték ki célul. Az érdeklődők a tulajdonosi adatokat, az ingatlan adatokat nem kapják meg. Amennyiben az adatokhoz hozzá szeretnének férni, ahhoz munkatársaink egy írásos dokumentumot, úgynevezett közvetítési nyilatkozatot hoznak létre, ahol a megbízó és az érdeklődő nyilatkozzák, hogy egymás részére adatot szolgáltattak. A közvetítési nyilatkozaton szereplő adatok nem kerülnek online nyilvántartásba, kizárólag írásos formában maradnak az ingatlanértékesítő birtokában.

Az ingatlan értékesítését követően, a megbízás teljesítésével és díjának kifizetésével, a közvetítési nyilatkozat megsemmisítésre kerül.

Érdeklődőink által megadott bárminemű adat minden esetben kifejezetten az ingatlan keresése céljából kerül megadásra, és az érdeklődő az értesítő e-mailekben a feltüntetett linkre kattintva kérheti az általa korábban megadott adatok törlését.

Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik a Városi Ingatlaniroda kezelésében álló alábbi weboldalakra, és minden ving.hu domainhez tartozó al-oldalra:
- ving.hu
- megbizas.ving.hu
- franchise.ving.hu
- blog.ving.hu
- ingatlanostanfolyam.hu

Az adatkezelő adatai

- adatkezelő: Városi Ingatlaniroda Kft.
- adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75631/2014.

- székhely: 6721 Szeged, Munkácsy u. 3.
- e-mail: adatkezeles@ving.hu
- cégjegyzékszám: 06-09-018994
- képviseli: Barna József cégvezető adószám: 23963551-2-06

- adatvédelmi tisztviselők neve: Barna József
- adatvédelmi tisztviselők elérhetősége: adatkezeles@ving.hu, tel: +36 (62) 654-066

Utolsó módosítás: 2023.07.25.